Polityka Prywantości & Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cookies

Niektóre obszary serwisu praca.ostrowiec.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych miejsc i szybsze ich ponowne wczytywanie). Cookies są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki. Dodatkowo w serwisie praca.ostrowiec.pl może znajdować się cookies narzędzi Google (Google Analytics, Google Adsense), systemów reklamowych wykorzystywanych przez serwis oraz cookies generowane przez portale społecznościowe takie jak Google+, Facebook, Twitter 

Dane Osobowe

W czasie korzystania z naszego serwisu praca.ostrowiec.pl, możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych (np. poprzez wypełnienie formularza). Serwis praca.ostrowiec.pl nigdy, nie udostępnia danych kontaktowych swoich użytkowników osobom trzecim.

Serwis praca.ostrowiec.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające serwis praca.ostrowiec.pl.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU


§ 1

Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług (zwany dalej –”Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług w postaci publikacji Ofert Pracy i Wpisów CV na stronach internetowego serwisu dostępnego pod adresem www.praca.ostrowiec.pl, którego właścicielem i Administratorem jest firma MICROMEDIA REGON:180842297 (zwanego dalej „serwisem praca.ostrowiec.pl”).


§ 2

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. „Użytkownik” – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.)  lub osoba fizyczna zamieszczająca informacje/treść w postaci oferty pracy lub informacji o poszukiwaniu pracy w serwisie praca.ostrowiec.pl.

2. „Administrator” – osoba bezpośrednio zarządzająca serwisem praca.ostrowiec.pl.

3. „Konto” – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą nazwy Użytkownika oraz hasła część serwisu praca.ostrowiec.pl, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach serwisu praca.ostrowiec.pl;

4a. „Oferta Pracy Standard” – treść informacyjna w postaci danych związanych ze stanowiskiem pracy oraz innymi treściami, publikowana na stronach serwisu praca.ostrowiec.pl jako oferta pracy przez Użytkownika w imieniu własnym bądź innych podmiotów/użytkowników.

4b. „Oferta Pracy Premium” – treść informacyjna w postaci danych związanych ze stanowiskiem pracy oraz innymi treściami, szczególnie promowana w serwisie praca .net poprzez graficzne jej wyróżnienie, publikowana na stronach serwisu praca.ostrowiec.pl jako oferta pracy przez Użytkownika w imieniu własnym bądź innych podmiotów/Użytkowników.

4c. „Wpis CV” – treść informacyjna w postaci danych związanych ze stanowiskiem pracy poszukiwanym przez Użytkownika oraz treść związana z wykształceniem, doświadczeniem Użytkownika bądź podmiotu/Użytkownika w którego imieniu on działa/publikuje informacje w serwisie praca.ostrowiec.pl.

5. „Umowa”– zobowiązanie o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarte pomiędzy Użytkownikiem a serwisem praca.ostrowiec.pl na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

6a. „Publikacja Oferty Pracy Standard”– świadczona drogą elektroniczną bezpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi usługi publikacji Oferty Pracy Standard na stronach serwisu praca.ostrowiec.pl – na zasadach wynikających z zawartej Umowy oraz niniejszego Regulaminu.

6b. „Publikacja Oferty Pracy Premium”– świadczona drogą elektroniczną odpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi usługi publikacji Oferty Pracy Premium na stronach serwisu praca.ostrowiec.pl – na zasadach wynikających z zawartej Umowy oraz niniejszego Regulaminu.

6c. „Publikacja Wpisu CV”– świadczona drogą elektroniczną bezpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi usługi publikacji Wpisu CV na stronach serwisu praca.ostrowiec.pl – na zasadach wynikających z zawartej Umowy oraz niniejszego Regulaminu.

7. „Informacja handlowa” – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku serwisu praca.ostrowiec.pl

8. „Opłata abonamentowa” – należność z tytułu Umowy obejmującej Publikację Oferty Pracy Premium płatna przez Użytkownika z góry.


§ 3

Regulamin określa w szczególności:

1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się serwis praca.ostrowiec.pl;

b) zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;

3. warunki zawierania i rozwiązywania Umów;

4. tryb postępowania reklamacyjnego.


§ 4

1. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z serwisem praca.ostrowiec.pl to:

a) dostęp do sieci Internet;

b) przeglądarka www umożliwiająca dostęp do witryn WWW;

c) posiadanie konta e-mail – służącego do odbierania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 5

1. Serwis praca.ostrowiec.pl świadczy Użytkownikom usługi drogą elektroniczną poprzez Publikację Ofert Pracy Standard i Premium oraz Wpisów CV na stronach internetowego serwisu dostępnego pod adresem: www.praca.ostrowiec.pl

2. Osoby akceptujące niniejszy Regulamin oraz wypełniające formularz rejestracyjny w imieniu Użytkownika oświadczają, iż są uprawnione do reprezentacji Użytkownika w zakresie zawarcia Umowy z serwisem praca.ostrowiec.pl.


ROZDZIAŁ II ZASADY ZAWIERANIA UMÓW 


§ 6

1. Publikacja Oferty Pracy lub Wpisu CV wymaga zawarcia Umowy przez Użytkownika i serwis praca.ostrowiec.pl.

2. Umowa (zwana dalej – „Umową obejmującą Publikację Ofert Pracy lub Wpisu CV”) zostaje zawarta na okres zamówionego abonamentu lub do momentu prośby o usunięcie i usunięcie konta Użytkownika przez Administratora z serwisu praca.ostrowiec.pl.


§ 7

1. Warunkiem zawarcia Umowy jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.praca.ostrowiec.pl/login oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu Użytkownik otrzymuje na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej – wiadomość w postaci e-maila – zawierającą link do aktywacji Konta.

3. Do aktywacji Konta dochodzi  poprzez otwarcie linku aktywacyjnego.

4. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą dodania Oferty Pracy lub Wpisu CV po uprzedniej aktywacji Konta.

5. Umowę poczytuje się za zawartą w siedzibie serwisu praca.ostrowiec.pl.

6. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi w sposób określony w § 7 ust. 1-6 jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, bądź też składania odrębnego oświadczenia.


§ 8

1. Dokonując rejestracji konta, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających ofertę serwisu praca.ostrowiec.pl wraz z informacjami o promocjach i usługach oraz wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości w formie ofert usług innych podmiotów polecanych przez Administratora serwisu. 

2. Dokonując rejestracji konta, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu § 2 ust. 7 niniejszego Regulaminu – na zasadach wynikających z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ III ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI 


§ 9

1a. Publikacja Oferty Pracy Standard jako usługa określona w § 2 ust. 6a  jest bezpłatna.

1b. Publikacja Oferty Pracy Premium jako usługa określona w § 2 ust. 6b  jest odpłatna.

1c. Publikacja Wpis CV jako usługa określona w § 2 ust. 6c  jest bezpłatna.

2. Opłata abonamentowa z tytułu obowiązywania Umowy obejmującej Publikację Oferty Pracy Premium określona została na stronie głównej serwisu w rubryce Dostępne pakiety (przedstawia ona kwotę brutto). Użytkownik może być zwolniony z opłaty abonamentowej w przypadku promocji lub gdy usługa jest nie aktywna.

3. Dla Użytkownika właściwa pozostaje wysokość Opłaty abonamentowej, obowiązująca w dniu zawarcia Umowy.


§ 10

1. Użytkownik obowiązany jest do dokonania Opłaty abonamentowej z tytułu Umowy obejmującej Publikację Oferty Pracy Premium – z  góry przed opublikowaniem Oferty Pracy;

2. Zapłaty dokonuje się za pośrednictwem systemu www.transferuj.pl lub przelewu bankowego.

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień rejestracji wpływu całej należności w systemie www.transferuj.pl

 

 

ROZDZIAŁ IV ZASADY PUBLIKACJI OFERT PRACY i WPISÓW CV


§ 12

1. Wszelkich czynności związanych z zamieszczaniem i edycją Ofert Pracy i Wpisów CV, jak i wyborem sposobu emisji Ofert Pracy i Wpisów CV, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.

2. Użytkownik w ramach zawartej umowy może zamieszczać dowolną liczbę Ofert Pracy i tylko jeden Wpis CV.

3. Treść Oferty Pracy lub Wpisu CV winna być sformułowana w sposób stylistycznie, gramatycznie i ortograficznie poprawny.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść Oferty Pracy lub Wpisu CV.

5. Treść zamieszczanej Oferty Pracy lub Wpisu CV nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami.

6. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zamieszczanych materiałów lub posiada stosowne upoważnienia zezwalające na ich używanie.

7. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej edycji lub usunięcia Oferty Pracy lub Wpisu CV, jeśli dane prezentowane będą niezgodne ze stanem faktycznym.


§ 13

1. Administrator ma prawo do edycji lub usunięcia Oferty Pracy lub Wpisu CV, bez podania przyczyny w uzasadnionych z punktu widzenia Administratora sytuacjach lub jeżeli narusza ono postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

a) sprzeczne z normami prawnymi, etycznymi lub dobrymi obyczajami;

b) powszechne uznane za obelżywe;

c) wprowadzające w błąd;

d) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;

e) mogące podważyć zaufanie do serwisu praca.ostrowiec.pl.

2. Usunięcie Oferty Pracy lub Wpisu CV spowodowane okolicznościami wskazanymi w § 13 ust. 1 nie wpływa na fakt obowiązywania Umowy

ROZDZIAŁ V DANE OSOBOWE


§ 14

1. Użytkownik, zawierając Umowę, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis praca.ostrowiec.pl – w celach związanych ze świadczoną usługą.

2. Podanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia bądź usunięcia oraz ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

4. Skorzystanie z uprawnienia do usunięcia danych osobowych jest realizowane poprzez wysłanie drogą elektroniczną na adres ogloszeniowi[@]gmail.com stosownego żądania wraz z podaniem dokładnych danych Użytkownika.

5. Skuteczne żądanie usunięcia danych osobowych z serwisu praca.ostrowiec.pl jest równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z serwisu praca.ostrowiec.pl.

6. Usunięcie danych osobowych w sytuacji o której mowa w § 14 ust. 5 nie ma wpływu na fakt obowiązywania zawartej Umowy.

ROZDZIAŁ VI ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 


§ 15

1. Serwis praca.ostrowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Oferty Pracy lub Wpisu CV zamieszczonej w serwisie przez Użytkownika.

2. Serwis praca.ostrowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia stron transakcji zawartej w oparciu o Ofertę Pracy lub Wpisu CV zamieszczonego w serwisie.

3. Serwis praca.ostrowiec.pl nie bierze udziału w sporach między Użytkownikami serwisu, jak również nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.

4. Serwis praca.ostrowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika w treści Oferty Pracy lub Wpisu CV nieprawdziwych, lub niepełnych informacji.

5. Serwis praca.ostrowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu spowodowany działaniem siły wyższej lub czynników niezależnych od serwisu.

6. Serwis praca.ostrowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem serwisu praca.ostrowiec.pl.

7. Serwis praca.ostrowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Użytkownika.

8. Serwis praca.ostrowiec.pl nie odpowiada za brak dostępu do serwisu spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika.


§ 16

1. Za ewentualną szkodę polegającą na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy serwis praca.ostrowiec.pl odpowiada tylko do wysokości Opłaty abonamentowej.

2. W przypadkach o których mowa w § 16 ust. 1 serwis praca.ostrowiec.pl będzie odpowiadał tylko za szkodę wyrządzoną umyślnie.

ROZDZIAŁ VII ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI 


§ 17

1. Użytkownik serwisu praca.ostrowiec.pl może zgłosić reklamację z tytułu niewykonywania, bądź niewłaściwego wykonywania przez serwis praca.ostrowiec.pl zawartej Umowy.

2. Reklamację o której mowa w § 17 ust. 1 należy zgłosić najpóźniej w terminie 14 – dni od dnia stwierdzenia przez Użytkownika faktu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania zawartej Umowy.

3. Reklamacja o której mowa w § 17 ust. 1 musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

4. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ogloszeniowi[@]gmail.com 


§ 18

1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez serwis praca.ostrowiec.pl.

2. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, o których mowa w § 17 Regulaminu – reklamacja może nie zostać uznana.

3. W przypadku uwzględnienia przez serwis praca.ostrowiec.pl reklamacji polegającej na niewykonaniu, bądź niewłaściwym wykonaniu przez serwis praca.ostrowiec.pl zawartej Umowy – Użytkownikowi przysługuje w stosunku do serwisu praca.ostrowiec.pl roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej – za każdy dzień niewykonywania bądź niewłaściwego wykonywania przez serwis praca.ostrowiec.pl zawartej Umowy.

4. Decyzja w przedmiocie uwzględnienia, bądź nieuwzględnienia reklamacji nie może być podstawą rozwiązania, bądź odstąpienia przez Użytkownika od Umowy.

ROZDZIAŁ VIII ZASADY ROZWIĄZANIA UMOWY


§ 19

3. W okresie obowiązywania Umowy obejmującej Publikację Ofert Pracy lub Wpisów CV o której mowa w § 6 ust. 2 zd. 2 Regulaminu – strony mogą rozwiązać umowę składając oświadczenie o rozwiązaniu Umowy – ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania tej Umowy.

4. Oświadczenie, o którym mowa następuje poprzez przesłanie przez Użytkownika wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym www.praca.ostrowiec.pl/kontakt


§ 20

1. Serwis praca.ostrowiec.pl ma prawo usunąć konto Użytkownika i/lub rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia usług w przypadku gdy Użytkownik:

a) nie dokonał płatności Opłaty abonamentowej;

b) rażąco narusza warunki Regulaminu.

ROZDZIAŁ IX PRAWA AUTORSKIE


§ 22

1. Wszelkie prawa do znaków handlowych, prawa autorskie, prawa do bazy danych związane z treścią stron internetowych serwisu praca.ostrowiec.pl (a także organizacja i układ tych stron), wraz z kodem zastosowanego oprogramowania, należą do serwisu praca.ostrowiec.pl, bądź zostały zamieszczone w serwisie praca.ostrowiec.pl za zgodą podmiotów, którym te prawa przysługują.

ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 23

1. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez serwis praca.ostrowiec.pl w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej www.praca.ostrowiec.pl/regulamin

2. Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa podlegają prawu polskiemu.

3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

4. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Umowy zawartej pomiędzy stronami podlegają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby serwisu praca.ostrowiec.pl.

5. Ewentualna sukcesja praw i obowiązków składających się na serwis praca.ostrowiec.pl nie ma wpływu na treść Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.